ระเบียบกฏหมาย

เผยแพร่เมื่อ 13 Jul 2021    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

เรื่อง พระราชบัญญัติเทศบาล_(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

เรื่อง สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

เรื่อง  พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 1)

เรื่อง พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2)

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่_2) พ.ศ. 2548

เรื่่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บรหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088