พันธกิจ

เผยแพร่เมื่อ 28 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

๑. พัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่?
๒. พัฒนาชุมชนให้รู้จักพึ่งตนเองแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน และแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์
๓. สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สู่ธุรกิจชุมชน มีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถเชื่อมโยงตลาดจากการท่องเที่ยว
๔. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๕. สร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมและเพิ่มศักยภาพของคน ชุมชนให้เข็มแข็ง ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088