ประวัติเทศบาลศีขรภูมิ

เผยแพร่เมื่อ 28 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

        ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๗๒  ตอนที่ ๗๔   ลงวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๔๙๘   และ พระราชบัญญัติสุขาภิบาล  พ.ศ. ๒๔๙๕  มาตรา ๔, ๕  กอปรกับกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบลระแงง   อำเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์   เป็นสุขาภิบาลโดยใช้ชื่อว่า  " สุขาภิบาลระแงง "  ต่อมาวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์            พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๔๒  เพื่อให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  "สุขาภิบาลระแงง"  จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็น  "เทศบาลตำบลระแงง"   ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  ๑๑๖  ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๔๒   และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาล  เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาล  จึงเปลี่ยนชื่อจาก  เทศบาลตำบลระแงง  เป็น  “ เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ”  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  128  ตอนพิเศษ  146 ง  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2554  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  30  พฤศจิกายน  2554

สภาพทางภูมิศาสตร์

                    ลักษณะที่ตั้ง

                        เทศบาลตำบลศีขรภูมิ  ตั้งอยู่ภายในเขตการปกครองของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์   ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทางรถยนต์  ๔๘๙ กิโลเมตร  โดยทางรถไฟระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร  ๔๒๗ กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออก ๓๔   กิโลเมตร  มีพื้นที่ภายในเขตเทศบาล  ๔ ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  วัดความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  ๑๓๐ – ๑๕๐ เมตร  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  ๑,๓๒๐.๗  มิลลิเมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเดือนเมษายนประมาณ ๓๙.๗ องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดเดือนธันวาคมประมาณ ๑๒.๕ องศาเซลเซียส

เทศบาลตำบลศีขรภูมิ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                   ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลหนองขวาว  อำเภอศีขรภูมิ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑  ซึ่งตั้งอยู่ที่ฟากตะวันตกของทางไปอำเภอรัตนบุรี  ตอนที่อยู่ห่างจากสถานีศีขรภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทาง  595 เมตร   จากหลักเขตที่ ๑  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงฟากเหนือของรถไฟสายนครราชสีมา - อุบลราชธานี   ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๔๕๔.๖๘๕  ซึ่งเป็นเขตหลักที่ ๒

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านจลง  ตำบลยาง  อำเภอศีขรภูมิ  จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ถึงมุมสระโบราณด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๓ จากหลักเขตที่ ๓  เลียบตามฟากตะวันออกของสระโบราณไปทางทิศใต้  และเป็นเส้นตรงต่อไปทางทิศใต้ผ่านทางไปจังหวัด      ศรีสะเกษ และอยู่ห่างจากทางไปจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง  100 เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๔

                   ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านกางของ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นขนาน

กับทางไปอำเภออุทุมพรพิสัยและจังหวัดศรีสะเกษไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจาก ทางไป (วัดศรีวิหารเจริญ) ระยะทาง  100 เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๕  จากหลักเขตที่ ๕  เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงด้านตะวันออกของสะพานรถไฟสายนครราชสีมา – อุบลราชธานี  ซึ่งเป็นหลักเขตที่ ๖

                   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านสระใหญ่  ตำบลหนองขวาว  อำเภอศีขรภูมิ  จากหลักเขตที่ ๖  เป็นเส้นตรงไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088