ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและข้อมูล รายรับ-รายจ่าย ประจำปี

เผยแพร่เมื่อ 08 Jul 2019    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

/fileman/Uploads/ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิ - Copy 1.pdf

http://fileman/Uploads/สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุข.pdf

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 61

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ปี 61

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายวันตามแผนงานรวม ปี 61

ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการคลังและงบอื่นๆ เทศบาลตำบลศีขรภูมิ

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 61

งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 61

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ 2562

การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ_2562

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ

รายงานแสดงผลการนำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1

รายงานแสดงผลการนำเดินงานรายไตรมาส ที่ 2

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส_3

รายงานแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ_ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน_2563.pdf

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที 2 ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่_3_ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf

รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ._2564.pdf

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปี 2565

รายงานการเงินตามมาตราฐานการบัญชี  ประจำปี 2564.pdf

การตรวจสอบรายงานการเงิน-สำหรับปีสิ้นสุดวันที่-30-ก.ย.2564 

ประกาศรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน.pdf

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที 2 ปี 2565.pdf

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินเทศบาลตำบล

รายงานงบการเงินประจำปี 2565

รายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088