กองคลัง

เผยแพร่เมื่อ 29 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

  

กองคลัง 

 

    

นางนิลเนตร  เจริญศรี   

ผู้อำนวยการกองคลัง   

 

       

      นางสิริลักษณ์   ดียิ่งเจริญวรากูล

      นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

    

        นางสาวปภัสรินทร์  ธีรวิชัยวงค์          

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  

     

    นางอรณพัฐ  ไตรภูมิพิริยกุล

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุธาสินี บุญชาลี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

 

ลูกจ้งประจำ  กองคลัง

นายสุพรรณ  พริ้งเพราะ

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088