กองคลัง

เผยแพร่เมื่อ 29 Jan 2017    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

  

กองคลัง 

 

    

นางนิลเนตร  เจริญศรี   

ผู้อำนวยการกองคลัง   

 

 

นางสาวปภัสรินทร์  ธีรวิชัยวงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 

นางสิริลักษณ์   ดียิ่งเจริญวรากูล

       นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

                                    

   

               

         

    นางอรณพัฐ  ไตรภูมิพิริยกุล

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุธาสินี บุญชาลี

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

 

ลูกจ้งประจำ  กองคลัง

 

นายสุพรรณ  พริ้งเพราะ

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

พนักงานจ้างตามภารกิจ กองคลัง

นางสาวศรัณรัตน์ กิจสัมพันธวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

นางสาว นิตยา สุทธิสน 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

 

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088