# แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่องสำรวจความพึ่งพอใจเว็บไซต์ ระดับคะแนน/ความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก พอใช้ น้อย น้อยที่สุด
1 รูปแบบความสวยงาม
2 รูปแบบความทันสมัย
3 เนื้อหา สาระ ความครบถ้วนของข้อมูล

Copyright © 2016 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

โทร. 044-561243 , 044-560088