24 ย. 2562 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
23 ย. 2562 : รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
23 ย. 2562 : กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ เอกสารไฟล์ Word 
23 ย. 2562 : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 เอกสารไฟล์ Word สิ่งที่ส่งมาด้วย 
22 ย. 2562 : ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน บัญชีแนบท้าย พื้นที่ พื้นที่ดำเนินการ เอกสารไฟล์ word 
22 ย. 2562 : ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 
22 ย. 2562 : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา เอกสารไฟล์ Word 
22 ย. 2562 : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
22 ย. 2562 : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา
22 ย. 2562 : ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
[บัญชีแนบท้าย]     [พื้นที่]
[พื้นที่ดำเนินการ]
22 ย. 2562 : ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562
22 ย. 2562 : ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
[เอกสารแนบ]
22 ย. 2562 : การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด
22 ย. 2562 : ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เอกสารไฟล์ Word 
22 ย. 2562 : การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย สถ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 
22 ย. 2562 : แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เอกสารไฟล์ Word 
22 ย. 2562 : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด เอกสารไฟล์ word 
19 ย. 2562 : แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน
[แนวทางฯ]     [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]
19 ย. 2562 : การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19 ย. 2562 : ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
19 ย. 2562 : ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]
19 ย. 2562 : ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) เอกสารไฟล์ Word สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
19 ย. 2562 : การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เอกสารไฟล์ Word 
19 ย. 2562 : ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 เอกสารไฟล์ word 
19 ย. 2562 : ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย2 เอกสารไฟล์ word 
18 ย. 2562 : กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562
18 ย. 2562 : แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน แนวทางฯ ขั้นตอนการดำเนินงานฯ เอกสารไฟล์ word 
17 ย. 2562 : การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารไฟล์ Word 
17 ย. 2562 : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน เอกสารไฟล์ word 
17 ย. 2562 : ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form เอกสารไฟล์ word 
17 ย. 2562 : ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง เอกสารไฟล์ Word บัญชีจังหวัดแนบท้าย 
17 ย. 2562 : สรุปข้อสั่งการของผู้บริหาร สถ. ในการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 13/2562 
17 ย. 2562 : แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) เอกสารไฟล์ word 
17 ย. 2562 : การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา เอกสารไฟล์ word 
17 ย. 2562 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เอกสารไฟล์ word 
17 ย. 2562 : กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย2 เอกสารไฟล์ word 
17 ย. 2562 : การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word 
11 ย. 2562 : การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 เอกสารไฟล์ word 
11 ย. 2562 : ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา แบบตอบรับ สถจ. แบบตอบรับ อปท. เอกสารไฟล์ word 
11 ย. 2562 : ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) เอกสารไฟล์ word 
11 ย. 2562 : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word 
11 ย. 2562 : โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบตอบรับ เอกสารไฟล์ word 
11 ย. 2562 : การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เอกสารไฟล์ word 
11 ย. 2562 : การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เอกสารไฟล์ Word 
11 ย. 2562 : การบริหารจัดการขยะเปียก 
11 ย. 2562 : การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 
10 ย. 2562 : ขอเชิญเข้าร่วม (เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา)
10 ย. 2562 : การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 ย. 2562 : มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2562
10 ย. 2562 : ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Pages : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]