14 ธ.ค. 2561 : การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เอกสารไฟล์ word 
14 ธ.ค. 2561 : โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต เอกสารไฟล์ word 
14 ธ.ค. 2561 : ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 เอกสารไฟล์ word 
14 ธ.ค. 2561 : บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 
13 ธ.ค. 2561 : การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ เอกสารไฟล์ word 
13 ธ.ค. 2561 : สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เอกสารไฟล์ word 
13 ธ.ค. 2561 : กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัดศูนย์การอบรมครูทางไกล การอบรมครูพี่เลี้ยง และอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เอกสารไฟล์ word 
13 ธ.ค. 2561 : ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4 เอกสารแนบ เอกสารไฟล์ word 
13 ธ.ค. 2561 : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word 
12 ธ.ค. 2561 : ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน เอกสารไฟล์ word 
12 ธ.ค. 2561 : การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย เอกสารไฟล์ word 
12 ธ.ค. 2561 : การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 เอกสารไฟล์ word 
12 ธ.ค. 2561 : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) เอกสารไฟล์ word 
11 ธ.ค. 2561 : รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
11 ธ.ค. 2561 : กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word 
11 ธ.ค. 2561 : การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word 
11 ธ.ค. 2561 : การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เอกสารไฟล์ word 
11 ธ.ค. 2561 : โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม เอกสารไฟล์ word 
11 ธ.ค. 2561 : การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสารไฟล์ word 
11 ธ.ค. 2561 : ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน เอกสารไฟล์ word 
11 ธ.ค. 2561 : ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบรายงานฯ เอกสารไฟล์ word 
07 ธ.ค. 2561 : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารไฟล์ word 
07 ธ.ค. 2561 : การรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เอกสารแนบ เอกสารไฟล์ word 
07 ธ.ค. 2561 : การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word 
07 ธ.ค. 2561 : การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร เอกสารไฟล์ word 
07 ธ.ค. 2561 : การโอนย้ายองค์การจัดการน้ำเสียมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
07 ธ.ค. 2561 : กระทรวงมหาดไทยกำหนดเลขที่หนังสือออกขององค์การจัดการน้ำเสีย 
07 ธ.ค. 2561 : การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 เอกสารไฟล์ word 
07 ธ.ค. 2561 : การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 เอกสารไฟล์ word 
07 ธ.ค. 2561 : โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เอกสารไฟล์ word 
07 ธ.ค. 2561 : ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 
06 ธ.ค. 2561 : การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word 
06 ธ.ค. 2561 : การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 แบบรายงานฯ เอกสารไฟล์ word 
06 ธ.ค. 2561 : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายชื่อ เอกสารไฟล์ word 
04 ธ.ค. 2561 : แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word 
04 ธ.ค. 2561 : การดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสารไฟล์ word 
04 ธ.ค. 2561 : สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เอกสารไฟล์ word 
04 ธ.ค. 2561 : โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่มเป้าหมาย 2 เอกสารไฟล์ word 
04 ธ.ค. 2561 : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ แบบรายงานฯ แบบตอบรับ เอกสารไฟล์ word 
04 ธ.ค. 2561 : ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 เอกสารไฟล์ word 
04 ธ.ค. 2561 : แจ้งงดการประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLA Morning Brief) 
03 ธ.ค. 2561 : ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLA Morning Brief) 
03 ธ.ค. 2561 : แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก เอกสารไฟล์ word 
03 ธ.ค. 2561 : แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 เอกสารแนบ เอกสารไฟล์ word 
03 ธ.ค. 2561 : ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เอกสารไฟล์ word 
03 ธ.ค. 2561 : สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารไฟล์ word 
03 ธ.ค. 2561 : การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสารไฟล์ word 
03 ธ.ค. 2561 : สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. แบบรายงานฯ เอกสารไฟล์ word 
03 ธ.ค. 2561 : การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เอกสารไฟล์ word 
03 ธ.ค. 2561 : ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 เอกสารไฟล์ word 

Pages : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ]