การบริการประชาชน/คู่มือประชาชน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

งานพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการ สถ.

ผู้บริหาร

 นายบรรชัย  สืบสังข์

 ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 0812573969

ปลัดเทศบาล

นายสวาท  ยางงาม

  รองปลัดเทศบาล

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

สายตรงโทร 0923397946

แบบสำรวจ

Facebook

รอบรู้สาระ"เลือกตั้งท้องถิ่น" 2564

รายงานสรุปของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตที่ 1 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

รายงานสรุปของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตที่ 2 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลศีขรภูมิ

บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เขต 1

บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์

การแต่งตั้ง กกต.เทศบาล จ.สุรินทร์ ว86

ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม และรายงาน

หน้าที่ กกต ท้องถิ่น

หน้าที่ ผอ กต ท้องถิ่น

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

หน้า 1 

หน้า 2   

หน้า 3 

หน้า 4 

หน้า 5

ข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศีขรภูมิ

คู่มือแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA

ปฏิทินการประเมิน